Projekty obce

Projekty v roku 2014

 1. Projekt "Zavedenie separovaného zberu odpadov v obci" - zrealizovaný
 2. Projekt "Obnova dediny" - zrealizovaný
 3. Projekt "Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia" - zrealizovaný
 4. Pojekt  " Zateplenie budovy KD a výmena strešnej krytiny na OÚ v Chvojnici " neúspešný
 5. Projekt "Výmena okien  OÚ -zrealizovaný
 6. Projekt " Výmena okien na KD "  Zrealizovaný
 7. Projekt " Obnova dediny - Pekná Chvojnica - zrealizovaný
 8. Projekt" Separovaný zber - zrealizovaný
 9. Projekt" Cyklotrasa Uhliská - Strubenec - podaná žiadosť - prebieha súřaž
 10. Projekt" Obnova, oprava obecných komunikácii a mostov - prípravné konanie
 11. Projekt" Separovaný zber- podaná žiadosť
 12. Projekt" Zateplenie OÚ+ výmena krytiny - podaná žiadosť
 13. Projekt" Nová strecha nad KD - prípravné konanie
 14. Prejekt" Osvetlenie obce s kamerovým systémom - podaná žiadosť
 15. Projekt! Nákup technológii/osvetlenie, ozvučenie, chladiace zariadenie/dom smútku - podaná žiadosť